Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekt: ??Zarz?dzanie projektami dla prawnik??w? - wojew??dzwtwo mazowieckie
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie  8.1. Rozw??j pracownik??w i przedsi?biorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw

Termin realizacji projektu:
od: 2010-03-01 do: 2010-06-30
Wkład własny:
Szkolenie bezp??atne
Wymagania:
- wykszta??cenie wy??sze prawnicze
- zatrudnienie w kancelarii prawnej lub dziale prawnym nale???cym do sektora M??P
- zamieszkanie na terenie wojew??dztwa mazowieckiego
Opis projektu:
G????wnym celem jest wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarz?dzania projektami prawnik??w realizuj?cych przedsi?wzi?cia metoda projektow?, zatrudnionych w kancelariach prawniczych lub dzia??ach prawnych firm zaliczanych do MSP. Cel zostanie osi?gni?ty poprzez wzrost poziomu certyfikacji w zakresie zarz?dzania projektami, wyposa??enie kursant??w w wiedz? nt zarz?dzania projektami oraz wzrost ich praktycznej umiej?tno??ci w zakresie tworzenia i realizacji projekt??w.

??cie??ka realizacji szkolenia (8 modu????w):
1. Definicja projektu
2. Harmonogram i bud??et
3. Zarz?dzanie problemami krytycznymi
4. Zarz?dzanie komunikacj? i dokumentami
5. Zarz?dzanie ryzykiem
6. Zarz?dzanie zasobami ludzkimi
7. Zarz?dzanie jako??ci?
8. Zarz?dzanie pomiarami
9. Coaching (3 godz indywidualnego doradztwa)

Zaj?cia prowadzone metod? TenStep.
Szkolenie zako??czone jest certyfikatem TSPM.
Maksymalna liczba os??b w grupie: 12
Zaj?cia b?d? odbywa? si? w systemie weekendowym (co drugi weekend, 8 spotka?? po 8 godz)


Uczestnikom zapewniamy:
- Materia??y dydaktyczne (podr?cznik, prezentacje, skrypty i studia przypadku)
- Materia??y pomocnicze (teczka konferencyjna, notatnik, d??ugopis, pendrive)
- Refundacja koszt??w dojazdu
- Wy??ywienie
- Ubezpieczenie NNW

Regulamin uczestnictwa w formacie PDF znajduje si? TUTAJ

Formularz zg??oszeniowy w formacie PDF znajduje si? TUTAJ

Harmonogram zaj??:
Grupa:I zjazdII zjazdIII zjazdIV zjazd
Grupa I10-11.04.201024-25.04.201015-16.05.201029-30.05.2010
Grupa II17-18.04.201008-09.05.201022-23.05.201005-06.06.2010
Grupa III24-25.04.201008-09.05.201022-23.05.201005-06.06.2010
Grupy i terminy zajęć:
Grupa I: 2010-04-10 - 2010-05-30
Grupa II: 2010-04-17 - 2010-06-06
Grupa III: 2010-04-24 - 2010-06-06
Kontakt i zapisy:
Jaskóła Aleksandra
e-mail: a.jaskola@knowledge.pl
telefon: (22) 635 55 62 lub 500 288 432
Knowledge Sp. z o.o.
ul. Długa 44/50, lok. 200
00-241 Warszawa
Wersja do druku: TUTAJ
Powrót do listy projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010