Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekt: "Wyrównać Szanse II edycja"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie  6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Termin realizacji projektu:
od: 2009-11-01 do: 2010-07-31
Wkład własny:
Projekt BEZP?�ATNY wsp????finansowany ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego.
Wymagania:
Projekt jest skierowany do os??b niepe??nosprawnych, spe??niaj�?cych nast�?puj�?ce wymagania:
- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo
- wykszta??cenie nie wy??sze ni?? ??rednie
- niepe??nosprawne z orzeczeniem
- posiadaj�?ce sta?? pracy nie d??u??szy ni?? 5 lat
- zameldowanie (zamieszkanie) na terenie m. st. Warszawy, powiatu ??yrardowskiego, legionowskiego, nowodworskiego.
Opis projektu:
G????wnym celem projektu jest integracja zawodowa os??b niepe??nosprawnych wsparta poprzez ich aktywno??�? na rynku pracy, wzrost poziomu kompetencji spo??eczno-zawodowych, ??wiadomo??ci prawnej oraz pomoc psychologiczn�? i rozw??j osobowo??ciowy.

??cie??ka szkolenia obejmuje:
- szkolenie �??Europejski Certyfikat Umiej�?tno??ci Komputerowych ECDL�?�
- kurs j. angielskiego
- trening umiej�?tno??ci psychospo??ecznych
- warsztaty aktywizacji zawodowej
- indywidualne doradztwo zawodowe
- szkolenie �??Uprawnienia Os??b Niepe??nosprawnych�?�

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- materia??y dydaktyczne i pomocnicze
- zwrot koszt??w dojazdu
- dodatek szkoleniowy
- serwis kawowo-herbaciany, ciep??y posi??ek
- ubezpieczenie NNW
- zwrot koszt??w opieki nad dzieckiem/osoba zale??n�?
- mo??liwo??�? zdania 7 egzamin??w na certyfikat ECDLKontakt i zapisy:

Kramer Ewa
e-mail: e.kramer@knowledge.pl
telefon: (22) 635 55 62
Grupy i terminy zajęć:
Warszawa oraz powiaty: nowodworski, ??yrardowski i legionowski: 2010-04-01 - 2010-06-30
Kontakt i zapisy:

e-mail:
telefon:
Wersja do druku: TUTAJ
Powrót do listy projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010