STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
KONTAKT


SZKOLENIA ZAWODOWE

Przejdź do:

„Komputerowe programy finansowo – księgowe z elementami j. angielskiego”
„Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami j. angielskiego”
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”
„Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL”
„Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości”
„Pozyskiwanie i pisanie projektów ze środków UE i krajowych”
„Handlowiec z prawem jazdy kat B”

"Komputerowe programy finansowo - księgowe z elementami języka angielskiego":

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy. Przygotowanie uczestników szkolenia do zawodu księgowego ze znajomością prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zdobycie umiejętności obsługi komputerowych systemów finansowo - księgowych. Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się dokumentami księgowymi, realizacji typowych operacji księgowych, naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, dekretacji dokumentów, księgowania typowych operacji gospodarczych w programach finansowo-księgowych, sporządzania rachunku zysków i strat oraz bilansu, prowadzenia książki przychodów i rozchodów.

Preferowane wykształcenie średnie lub wyższe, zainteresowania ekonomiczne, umiejętności analitycznego rozwiązywania problemów, podstawowa umiejętność posługiwania się programami pakietu MS Office.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

1. Zagadnienia z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
2. Prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w programach Symfonia F-K, Raks F-K lub CDN OPTIMA
3. Excel w księgowości
4. Słownictwo w działach finansowo - księgowych - język angielski

W ramach rekrutacji do szkolenia będzie przeprowadzony test ze znajomości zagadnień finansowo - księgowych.

Powrót na gór�? strony

„Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami jezyka angielskiego”:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozostaj�?cych bez pracy. Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i wynagrodze?? oraz pracy w systemach kadrowo-p??acowych. Aktualizacja i poszerzenie wiedzy. Praktyczne opanowanie umiej�?tno??ci pracy z zakresu kadr i p??ac: pos??ugiwanie si�? dokumentami kadrowo-p??acowymi, naliczanie wynagrodze??, naliczanie sk??adek ZUS, obliczanie i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporz�?dzanie deklaracji PIT i ZUS.

Preferowane wykszta??cenie ??rednie lub wy??sze,  byli pracownicy dzia??ów kadr i p??ac, posiadaj�?cy podstawow�? umiej�?tno??�? pos??ugiwania si�? programami pakietu MS Office.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

1. Kodeks Pracy - stosunek pracy, urlopy pracownicze, czas pracy.
2. Ubezpieczenia spo??eczne i zdrowotne. Fundusz pracy i gwarantowanych ??wiadcze?? pracowniczych.
3. ??wiadczenia z ubezpieczenia spo??ecznego - zasi??ki. ??wiadczenia rodzinne.
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R itp).
5. Zasady naliczania i rozliczania wynagrodze?? osobowych i bezosobowych.
6. Program P??atnik.
7. Programy kadrowo - p??acowe Symfonia, Raks lub CDN OPTIMA - ewidencja dokumentacji personalnej i wynagrodze?? w systemach informatycznych.
8. Excel w p??acach.
9. S??ownictwo w dzia??ach personalnych - j�?zyk angielski.

W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzony test ze znajomo??ci zagadnie?? kadrowo - p??acowych.

Powrót na gór�? strony

„Zarz�?dzanie zasobami ludzkimi”:

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiej�?tno??ci praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarz�?dzania zasobami ludzkimi. S??uchacze zdob�?d�? specjalistyczn�? wiedz�? na temat kierowania personelem – maj�?c�? swoje ??ród??o w do??wiadczeniach gospodarki rynkowej i najnowszych trendach zarz�?dzania zasobami ludzkimi – a tak??e praktyczne umiej�?tno??ci interdyscyplinarne w pracy zawodowej. W programie znalaz??y si�? istotne zagadnienia prawna pracy, kwestie rodzajów umów o prac�?, prawnych zagadnie?? doboru kadr, rozwi�?zania i wyga??ni�?cia umowy o prac�?, wynagrodzenia za prac�?. S??uchacze poznaj�? tak??e standardy audytu personalnego oraz ró??nego rodzaju procedury personalne. 

Preferowane wykszta??cenie wy??sze (np. psychologia, socjologia).

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

1. Proces zarz�?dzania zasobami.
2. Selekcja i rekrutaca.
3. Motywowanie pracowników.
4. Ocena pracowników.
5. Trzydniowy warsztat podsumowuj�?cy z egzaminem w  Francuskim Instytucie Zarz�?dzania.

W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzony test ze znajomo??ci zagadnie?? z zakresu Zarz�?dzania zasobami ludzkimi.

Powrót na gór�? strony

„Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL”:

Celem szkolenia jest nabycie umiej�?tno??ci obs??ugi komputera na poziomie certyfikowanym Europejskim Certyfikatem Umiej�?tno??ci Komputerowych.Przygotowanie uczestników do egzaminu ECDL z siedmiu modu??ów. Ca??y program jest oparty na wytycznych Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje 

1. Pdstawy technik informatycznych - podstawowe poj�?cia, sprz�?t, oprogramowanie, bezoiecze??stwo danych.
2. U??ytkowanie komputerów - ??rodowisko pracy, pulpit, zarzadzanie plikami, wirusy, drukowanie.
3. Przetwarzanie tekstów (MS Word) - praca z aplikacj�?, podstawowe operacje, formatowanie, obiekty, korespodencja seryjna, drukowanie.
4. Arkusze kalkulacyjne (MS Excel) - praca z aplikacj�?, komórki, arkusze, formu??y i funkcje, formatowanie arkuszy, wykresy i diagramy.
5. Bazy danych (MS Access) - praca z aplikacj�?, tabele, formularze, raporty, drukowanie.
6. Grafika mened??erska i prezentacyjna (MS PowerPoint) - praca z aplikacj�?, tworzenie prezentacji, autokszta??ty, animacje, przygotowanie pokazu slajdów.
7. Us??ugi w sieciach informatycznych - Internet i poczta elektroniczna.

Powrót na gór�? strony

„Florystyka i aran??acja z elementami przedsiebiorczo??ci”:

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

1. Botanika i ro??linoznastwo.
2. Florystyka sezonowa.
3. Kompozycje w naczyniach.
4. Bukiety na ka??d�? okazj�?.
5. Bukiety ??lubne oraz aran??acja wystroju koscio??ów.
6. Florystyka ??a??obna
7. Prezentacja florystyczna i pakowanie prezentów. Aran??owanie przestrzeni dla kompozycji.
8. Za??o??enie firmy.
9. Analiza SWOT i plan finansowy.
10. ?�ród??a finansowania dzia??alno??ci.

Powrót na gór�? strony

„Pozyskiwanie i pisanie projektów ze ??rodków UE i krajowych”:

Celem szkolenia jest przygotowanie do zawodu specjalisty ds. pozyskiwania funduszy UE. Nabycie umiej�?tno??ci pisania projektów, sporz�?dzania wniosków i aplikowania o ??rodki UE.

Preferowane wykszta??cenie wy??sze, umiej�?tno??�? analitycznego rozwi�?zywania problemów, wnikliwo??�?, dobra umiej�?tno??�? pos??ugiwania si�? podstawowymi programami pakietu MS Office.

Zakres tematyczny szkole?? obejmuje

1. Wprowadzenie do funduszy UE i krajowych.
2. Przedstawienie poszczególnych funduszy , priorytetów, dzia??a??.
3. Zasady finansowania - bud??et.
4. Projekt a wniosek.
5. Warsztaty z wype??niania wniosków.

Powrót na gór�? strony

 

„Handlowiec z prawem jazdy kat. B”:

Zakres tematyczny szkole?? obejmuje

1. Obs??uga klienta.
2. Techniki sprzeda??y.
3. Organizacja pracy.
4. Negocjacje handlowe.
5. Komputer w pracy handlowca.
6. Kurs prawa jazdy kat. B.

Powrót na gór�? strony

 

Ka??de ze szkole?? zawodowych jest poprzedzone Treningiem umiej�?tno??ci psychospo??ecznych.

 


.

Zakres zaj�?�? mo??e ulec zmianie.

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki