STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ECDL
KONTAKT
O PROJEKCIE

Wymagania formalne:

Projekt jest skierowany do osób spe??niaj?cych nast?puj?ce kryteria:
- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo po 45 roku ??ycia
- posiadaj?ce wykszta??cenie najwy??ej ??rednie
- zameldowane (zamieszka??e) na terenie powiatu legionowskiego.


Opis projektu:

G??ównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, podniesienie poziomu kompetencji spo??eczno-zawodowych, ??wiadomo??ci prawnej oraz rozwój osobowo??ciowy i wzrost aktywno??ci zawodowej.

??cie??ka szkolenia obejmuje:
- trening umiej?tno??ci ogólnych, w tym szkolenie „Europejski Certyfikat Umiej?tno??ci Komputerowych ECDL”
- szkolenie zawodowe
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- indywidualne doradztwo zawodowe

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- materia??y dydaktyczne i pomocnicze
- zwrot kosztów dojazdu
- dodatek szkoleniowy
- serwis kawowo-herbaciany, ciep??y posi??ek
- ubezpieczenie NNW
- mo??liwo??? zdania 7 egzaminów na certyfikat ECDL

Zaj?cia:

Zaj?cia odbywa? sie b?d? w Legionowie, w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebuj?cym "NADZIEJA", przy ul. Pi??sudskiego 3.


 

Strona główna O Projekcie Rekrutacja ECDL Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki