Projekt „Skazani na…pracę!”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA
STAŻE
KONTAKT


O PROJEKCIE


Projekt „Skazani na ... pracę!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest stworzenie młodym ludziom, którzy weszli w konflikt z prawem szansy na reintegrację społeczną i powrót do życia w społeczeństwie po okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udzielenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia w zakresie rozwoju indywidualnego, społecznego oraz zawodowego, a także poprzez przełamanie negatywnych stereotypów i lęku pracodawców przed zatrudnianiem osób karanych.

Projekt realizowany od 01.02.2016 r. do 30.11.2016 r. skierowany jest do 60 osób
(54 mężczyzn i 6 kobiet) spełniających warunki jak poniżej:

- wiek od 18 do 29 lat,
- zamieszkanie w województwie mazowieckim,
- pozostające bez pracy,
- nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET – ang. Not in Education, Employment, or Training),
- nie dawniej niż rok przed przystąpieniem do udziału w projekcie opuściły zakład karny lub areszt śledczy.
 

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub osoby posiadające nieaktualne lub nieprzydatne na dzisiejszym rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz osoby, które opuściły system kształcenia na wczesnym etapie nauki (posiadają wykształcenie co najwyżej średnie). Ponadto pierwszeństwo udziału w projekcie będą również miały osoby niepełnosprawne, które będą stanowić 5% grupy docelowej
(3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Ścieżka wsparcia przewidziana w projekcie:
Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
- 12 godz.
Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji kluczowych: psychospołecznych, indywidualnych, interpersonalnych oraz komputerowych - 80 godz.
Szkolenie zawodowe: (jedno z poniższych):
  - Spawacz metodą MIG i TIG - 220 godz.
  - Pracownik kancelaryjny - 160 godz.
  - Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie - 220 godz.
Indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Staż/praktyki zawodowe powiązane z ukończonym szkoleniem zawodowym
w wymiarze 3 miesięcy
 
 
 

 


 

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Szkolenia Staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
 
Mapa dotacji UE