STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ŚCIEŻKA WSPARCIA HARMONOGRAMY
SZKOLENIA ZAWODOWE
KONTAKT
 Aktualności
AKTUALNOŚCI:
ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu „Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o koszt przeprowadzenia audytu finansowego powyższego projektu w miesiącu 03.2011 r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

Nazwę i adres oferenta,
Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
Wartość oferty (netto oraz brutto).

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby Knowledge Sp. z o.o. lub Biura Projektu w Krakowie, pocztą, kurierem bądź osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

termin przeprowadzenia audytu,
ceny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dodano 2011-02-05

 
 
Strona główna O Projekcie Rekrutacja Ścieżka wsparcia/ Harmonogram Szkolenia zawodowe Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
 
  Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki